• Prihláška do MŠ

     • Oznámenie o zápise detí do materskej školy 
      na školský rok 2023-2024

       

      Riaditeľka Základnej školy s materskou školu, Sídlisko 341/1, 91930 Jaslovské Bohunice,  v zmysle § 59 a 59a Zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove

      a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

      vyhlasuje

       

      Zápis detí do materskej školy na školský rok 2023-2024

       

       

      Termín podávania žiadostí

      Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy na predprimárne vzdelávanie  dáva zákonný zástupca dieťaťa v elektronickej podobe

       

      v termíne od 8.5.2023 do 16.5.2023 (bude spustená elektronická prihláška).

       

      Overovanie údajov na podpísaných prihláškach bude 17.5 - 18.5.2023

      od 13:00 - do 17:00hod. v MŠ.

       

      Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

      Žiadosť (elektronickú prihlášku) môžete vyplniť priamo cez priložený link PRIHLÁŠKA. K žiadosti je potrebné priložiť potvrdenie od lekára, ktoré si stiahnete tu: Priloha_c.2_POTVRDENIE_LEKaRA.pdf

       

      Žiadosť zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia  bude podpísaná obidvomi zákonnými zástupcami, spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.

       

      Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia  poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

      Počet žiadostí podaných zákonným zástupcom nie je obmedzený a zákonný zástupca môže podať žiadosť aj do viacerých materských škôl.

       

      Spôsob podania žiadosti:

      1. Elektronická prihláška

       

      Kritéria prijímania

      Prednostne sa zo zákona prijímajú deti:

      1. pre ktoré je plnenie povinného predprimárneho vzdelávania povinné, t. j. ktoré do 33. augusta 2023 dovŕšia 5 rokov veku;
      2. ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania – deti, ktoré dovŕšia šiesty rok veku a nedosiahli školskú spôsobilosť

       

      Ostatné podmienky prijímania:

      V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí  do materskej školy, po prijatí všetkých detí, pre ktoré bude od školského roku 2023/2024 predprimárne vzdelávanie povinné, budú na základe žiadosti zákonného zástupcu/zástupcu zariadenia do naplnenia kapacity materskej školy prednostne prijaté deti:

      1. ktoré nedovŕšia do 31. 08. 2022 vek 5 rokov a zákonný zástupca bude žiadať v školskom roku 2022/2023 o predčasné zaškolenie, pričom predloží so žiadosťou aj písomný súhlas príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a dieťa má trvalý pobyt v spádovej obci
      2. prednostne deti zamestnancov
      3. ktorých súrodenci sú už prijatí do ZŠ s MŠ Jaslovské Bohunice, elokované pracovisko MŠ,  Námestia sv. Michala 346/9, Jaslovské Bohunice aj v školskom roku 2022/2023
      4. deti, ktoré dovŕšili 4 roky veku.
     • Dotácia na stravu

     • Dotácia na stravu od 1.5.2023

       

       

      Vážení rodičia,

            od 1. mája 2023 môže byť dotácia na stravu poskytovaná všetkým deťom, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy. Zároveň sa nebude prihliadať ani na to, či je rodič poberateľom daňového bonusu na dieťa. To znamená, že na dieťa si môže uplatňovať dotáciu na stravu aj v prípade, že naň rodič poberá daňový bonus.

      Ako podať návratku k žiadosti o dotáciu na stravu?

       

      Ak chce rodič poberať dotáciu na stravu, musí o ňu požiadať.

       

      Obedy "zadarmo" bez žiadosti nie sú možné. Každý z Vás si v týchto dňoch môže požiadať o dotáciu na stravu. Je to možné cez edupage (v sekcii Žiadosti/Vyhlásenia), preto Vám zasielame návod ako postupovať pri podaní žiadosti. Návod nájdete v súboroch nižšie. 

       

      https://help.edupage.org/?lang_id=2&id=u4450

       

       Zákonný zástupca dieťaťa berie na vedomie, že nárok na dotáciu nie je možné uplatniť a je povinný uhradiť plnú výšku príspevku na stravovanie (vystavenou poštovou poukážkou za daný mesiac)

      v týchto prípadoch:

       

      • ak stravník odoberie prihlásenú stravu v deň, v ktorý sa nezúčastnil na vyučovaní,
      • ak sa stravník nezúčastní na vyučovaní a neodoberie obed, ktorý si včas neodhlásil.

       

      Preto je potrebné v prípade neúčasti na vyučovaní (predvídanej - lekár, exkurzia a pod. i nepredvídanej - choroba a pod.) stravníka zo stravy včas odhlásiť.

       

       

      Nárok na dotáciu má žiak iba vtedy, ak sa zúčastní minimálne jednej hodiny na vyučovaní.

       

       

      UPOZORNENIE!

       

      Ak  si rodič žiadosť nepodá do 20.4.2023, nebude mať dieťa nárok na dotáciu.

      Zákonný zástupca bude uhrádzať platby za obedy tak ako doteraz

       

      Noví stravníci, ktorí sa doteraz nestravovali, ale mali by od 01.05.2023 záujem o stravovanie v ŠJ, sa musia prihlásiť na stravu cez Zápisný lístok( Prihlášku na stravovanie), ktorú tiež prikladáme. Treba ju vytlačiť vyplniť a doručiť osobne vedúcej jedálne.

      Termín je do 20.4.2023

       

      Zápisný lístok pre nových stravníkov:   PRIHLASKA_NA_STRAVU_MS.pdf

      Dôležité informácie o dotácii nájdete tu : Informacia_k_dotaciam_na_stravu_01-05-2023.pdf

     • Riaditeľské voľno 14.2.2023

     • Odstávka vody v celej obci. 

      Riaditeľské voľno 14.2.2023

      Základná škola s materskou školou

       

      Riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Sídlisko 341/1, 919 30 Jaslovské Bohunice oznamuje, že podľa Rozhodnutia Ministera školstva, vedy, výskumu a športu č. 2022/19036:1-A1810, zo dňa 15. augusta 2022 s platnosťou od 1.9.2022, a podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

       

      p o s k y t u j e riaditeľské voľno
      so súhlasom zriaďovateľa

      dňa 14.2.2023

      vo všetkých zložkách

      Základnej školy s materskou školou

      z technických príčin

       

      Školské vyučovanie v základnej škole a prevádzka v materskej škole bude obnovená v nasledujúci deň, t.j. 15.2.2023 bez obmedzení.

       

       

       

       

                                                                                                    Mgr. Katarína Mojžišová

          riaditeľka školy

     • MIKULÁŠ V MATERSKEJ ŠKOLE

     • Milé detičky, v utorok 6.12.2022 prídem do Vašej materskej školy aj so svojimi pomocníkmi- anjelikom a čertíkom. Všetci sa spolu stretneme na Vašom školskom dvore.

      Už sa na Vás veľmi teším!

      S pozdravom Váš Mikuláš. 

     • ZDRAVÉ ZÚBKY

     • Milí rodičia,

      v stredu 16.11.2022 budeme mať v našej materskej škole projekt : " ZDRAVÉ ZÚBKY ."

      V tento deň nás navštívi dentálna hygienička, ktorá naučí deti ako sa správne starať o svoje zúbky.

     • Vianočné fotenie

     •  

      Milí rodičia, 

      dňa 27.10.2022 ( štvrtok ) bude v našej materskej škole prebiehať vianočné fotenie detí na tému - Štedrý deň. 

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Sídlisko 341/1,91930, Jaslovské Bohunice
   • 033/5592 196 0903/245 254
   • Námestie sv. Michala 346/9 919 30 Jaslovské Bohunice Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje